Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra sutartis dėl mobilios aplikacijos „Kakė Makė“ (toliau – Mobili programėlė) naudojimo tarp UAB „Alma littera“, juridinio asmens kodas 120029537, buveinės adresas Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, (toliau – Leidykla) ir Jūsų, šios aplikacijos naudotojo, (toliau - Naudotojas). Šios taisyklės reglamentuoja Mobilios aplikacijos paslaugas ir Naudotojo teises bei pareigas naudojantis Mobilia programėle.

1.2. Naudotis Mobilia programėle turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo trijų iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą; nepilnamečių iki keturiolikos metų teises ir pareigas, susijusias su naudojimusi Mobilia programėle, jų vardu turi įgyvendinti jų tėvai arba globėjai. Naudodamasis Mobilia programėle, Naudotojas patvirtina, jog jis yra asmuo, turintis teisę ja naudotis.

1.3. Naudotojas patvirtina, jog naudodamasis Mobilia programėle, jis susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka su jose nurodytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.4. Šiose Taisyklėse naudojimasis Mobilia programėle yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų, kurie gali būti daromi Mobilioje programėlėje, atlikimas Naudotojui atsisiuntus Mobilią aplikaciją.

1.5. Mobiliosios programėlės parsisiuntimas yra nemokamas. Jeigu Mobilios programėlės parsisiuntimas taps mokamas – apie tai bus pranešama interneto svetainėje www.kakemake.lt.

1.6. Norėdamas žaisti „Raidžių atpažinimo“ žaidimą Naudotojas turi užsiregistruoti interneto svetainėje www.kakemake.lt

1.7. Papildomų trijų žaidimų įsigijimas yra mokamas. Papildomus žaidimus Naudotojas gali įsigyti įrašęs interneto svetainėje www.kakemake.lt  esančiame lauke kodą iš knygelės „Kakė Makė ir pavogtas laikas“ arba nusipirkęs papildomus žaidimus iš internetinių parduotuvių Google Play ir App Store.

1.8. Leidykla, atsižvelgdama į teisės aktų nustatytus reikalavimus, programinės įrangos funkcionalumo pokyčius ar kitas nenumatytas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Mobilios programėlės funkcionavimui, turi teisę bet kada vienašališkai keisti šių Taisyklių nuostatas, apie pakeitimus pranešdama Mobilioje programėlėje ir interneto svetainėje www.kakemake.lt. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Jei Naudotojas po Taisyklių nuostatų pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Mobilia programėle, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir jokių pretenzijų dėl Taisyklių pakeitimų neturi. Naudotojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklių nuostatomis, jis netenka teisės naudotis Mobilia programėle.

1.9. Mobilioje programėlėje yra naudojami slapukai, būtini techniniam Mobilios aplikacijos palaikymui, be kurių neįmanomas funkcionavimas.

 

2. Mobilios aplikacijos paslaugų naudojimosi taisyklės

2.1. Leidykla turi teisę bet kada vienašaliu sprendimu išimti bet kokias Mobilios programėlės funkcijas, nepranešusi apie tai Naudotojui. Tokie Leidyklos veiksmai laikomi teisėtais ir Naudotojas neturės teisės reikšti Leidyklai jokių pretenzijų.

2.2. Leidykla turi teisę bet kada vienašaliu sprendimu sustabdyti Mobilios programėlės veikimą, nepranešusi apie tai Naudotojui. Tokie Leidyklos veiksmai bus laikomi teisėtais ir Naudotojas neturės teisės reikšti Leidyklai jokių pretenzijų.

2.3. Naudotojui pažeidus šių Taisyklių sąlygas, Leidykla gali apriboti Naudotojui prieinamas Mobilios programėlės funkcijas be išankstinio įspėjimo.

2.4. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Mobilia programėle, ištrynęs/išdiegęs ją iš įrenginio.

2.5. Naudotojas supranta, jog tam, kad galėtų naudotis Mobilios programėlės paslaugomis, reikalingi tam tikslui pritaikyti įrenginiai, interneto prieiga bei atitinkama programinė įranga, taip pat gali būti reikalingi periodiški programinės įrangos atnaujinimai. Naudotojas sutinka, kad yra atsakingas už šiuos reikalavimus, kurie gali keistis.

2.6. Naudotojas supranta, jog šiomis Paslaugomis galima naudotis išimtinai asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

2.7. Naudotojui nesuteikiamos teisės daryti Mobilioje programėlėje paskelbto turinio ar atskirų jo dalių kopijų, platinti, atgaminti turinio bet kokiu būdu ir forma ir naudoti jį bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šiose Taisyklėse.

2.8. Suprasdamas, kad nuosavybės teisė į Mobilioje programėlėje pateikiamą turinį nesuteikiama bei jokios autoriaus turtinės teisės bei kita intelektinė nuosavybė į suteikiamą naudotis informaciją ar kitą pateikiamą turinį Naudotojui neperduodama ir nesuteikiama, Naudotojas įsipareigoja nenaudoti paslaugų ar kito pateikto turinio tokiu būdu, kad būtų pažeidžiamos autoriaus turtinės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės į informaciją ar kitą turinį bei pasižada neperduoti jų jokiems tretiesiems asmenims, nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jokiu būdu pasinaudoti informacija ar kitu turiniu. Jeigu Naudotojas netinkamai naudojasi (nesilaikydamas šių Taisyklių) informacija ar kitu Mobilioje programėlėje pateiktu turiniu, Leidykla turi teisę uždrausti toliau naudotis Mobilia programėle, o Naudotojas įsipareigoja nedelsiant nuo reikalavimo gavimo momento nutraukti naudojimąsi ir įsipareigoja atlyginti dėl to Leidyklos ir trečiųjų asmenų patirtus visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Tokį reikalavimą Leidykla turi teisę pareikšti bet kuriuo metu, nes šios Taisyklių sąlygos lieka galioti visą Mobilios programėlės naudojimosi laikotarpį bei visą laikotarpį, kol bus tinkamai atlyginti Leidyklos nuostoliai.

2.9. Naudotojas atsisiuntęs Mobilią programėlę turi teisę naudotis Paslaugomis šioje Sutartyje nustatyta tvarka:

2.9.1. Nemokamoje versijoje Naudotojas gali atlikti šiuos veiksmus:

2.9.1.1. Žaisti „Dantų valymo“ žaidimą

2.9.1.2. Žaisti „Raidžių atpažinimo“ žaidimą

2.9.1.3. Klausytis dainelės

2.9.1.4. Gauti „Gerų darbų“ ženkliukus

2.9.1.5. Aprengti Kakę Makę taip kaip jam patinka

2.9.2. Mokamame etape žaidėjas gali atlikti šiuos veiksmus:

2.9.2.1. Žaisti „Mano kūno“ žaidimą

2.9.2.2. Žaisti „Sveiko maisto“ žaidimą

2.9.2.3. Žaisti „Kakė Makė ir Netvarkos nykštukas“ žaidimą

2.9.2.4. Taip pat gali atlikti visus 4.1 punkte numatytus veiksmus.

 

3. Taikytina teisė bei teismingumas

3.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.2. Visi dėl šių Taisyklių kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Naudotojo gyvenamąją vietą.

 

4. Intelektinė nuosavybė

4.1. Visos teisės į Mobilią programėlę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Mobilioje aplikacijoje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama, nebent šiose Taisyklėse yra nurodyta kitaip.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Mobilioje programėlėje, yra Leidyklos nuosavybė arba Leidykla juos teisėtai naudoja.

 

5. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas

5.1. Už šių Taisyklių pažeidimą šalys atsako galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5.3. Leidykla neatsako už jokią Naudotojo patirtą žalą, naudojantis Mobilios programėlės funkcijomis.

5.4. Leidykla neatsako už galimus Mobilios programėlės veikimo sutrikimus ir Naudotojas neturės teisės reikšti Leidyklai dėl to jokių pretenzijų.

5.5. Jei Mobilioje programėlėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Leidykla nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

6. Privatumo politika

6.1. Naudodamiesi Mobilia programa bei joje esančiu turiniu, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis ir jas supratote. Mes pasiliekame teisę keisti šias privatumo nuostatas, todėl, lankydamiesi šiame tinklalapyje ir/arba Mobilioje programoje, įsitinkinkite, jog esate susipažinę su naujausia privatumo nuostatų versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šioje internetinėje svetainėje.

6.2. UAB „Alma littera“, juridinio asmens kodas 120029537, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius.

6.3. Asmens duomenų tvarkytojai:

6.3.1. UAB AL holdingas, juridinio asmens kodas 302288643, Ulonų g. 2, Vilnius. Asmens duomenų tvarkytojo atliekama funkcija: Mobilios programėlės Naudotojų asmens duomenys saugomi UAB AL holdingui priklausančioje verslo valdymo sistemoje.

6.4. Tvarkydami asmens duomenis, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-74(1.12.E).

6.5.  Asmens duomenų tvarkymo tikslai: elektroninė prekyba, tiesioginė rinkodara.

6.6. Tvarkomų asmens duomenų sąrašas kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu:

6.6.1. elektroninė prekyba (prekių pardavimas): vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mokinio pažymėjimo numeris, mokinio pažymėjimo brūkšninis kodas, IP adresas;

6.6.2. tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas juos užsisakiusiems mobilios programos Naudotojams, taip pat siunčiant UAB „Alma littera“ partnerių UAB „Šviesa“, juridinio asmens kodas 132726152, Vytauto pr. 29, LT- 44352 Kaunas, VšĮ Šiaurės licėjus, juridinio asmens kodas 303960460, Širvintų g. 34A Vilnius tiesioginės rinkodaros pasiūlymus vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu): Naudotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (miestas), gimimo data, lytis.

6.7. Asmens duomenys nėra teikiami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos.

6.8. Asmens duomenų saugojimo terminas – 2 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo.

6.9. Asmens duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka:

6.9.1. Asmens duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis:

6.9.1.1. Duomenų subjektas, asmeniškai pateikęs duomenų valdytojui adresu UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba parašydamas elektroninio pašto adresu, kuris buvo nurodytas registracijos programėlėje „Kakės Makės nuotykiai“ metu, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus;

6.9.1.2. Asmens duomenų valdytojas, gavęs asmens duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti asmens duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Asmens duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia asmens duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti asmens duomenų teikimo sąnaudų. Asmens duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato LR Vyriausybė.

6.9.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus:

6.9.2.1. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis 8.1. punkte nurodyta tvarka, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, pašto adresu UAB Alma littera klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, ar elektroninio pašto adresu programele@kakemake.lt, rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos programėlėje „Kakės Makės nuotykiai“ metu, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu asmens duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į asmens duomenų valdytoją, asmens duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

6.9.2.2. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių asmens duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

2) jei asmens duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

6.9.2.3. Asmens duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;

6.9.2.4. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą;

6.9.2.5. Jeigu asmens duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

6.9.3. Asmens duomenų subjekto teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys:

6.9.3.1. Asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo atveju asmens duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

6.9.3.2. Asmens duomenų subjekto prašymu asmens duomenų valdytojas privalo pranešti asmens duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.