Privatumo politika

Bendra informacija

UAB „Nj world“ (toliau – Duomenų valdytojas, mes) šia Privatumo politika Jus informuoja, kaip tvarkomi asmens duomenys Jums naudojantis interneto svetaine www.kakemake.lt, taip pat supažindina, kokias turite teises bei kaip jas galite įgyvendinti.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Nj world“

Juridinio asmens kodas: 305897286

Buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius

Tel.: +37061801806

El. paštas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno el. p. [email protected]

Šiame dokumente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR).

Privatumo politikos nuostatomis vadovaujamės ir tais atvejais, kai asmens duomenis pradėjome tvarkyti iki šio dokumento įsigaliojimo.

Kokią informaciją apie jus renkame ir kaip tvarkome Jūsų duomenis?

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Duomenų subjektų grupė   Tvarkomų asmens duomenų sąrašas Asmens duomenų saugojimo terminas Teisėto tvarkymo pagrindas
Naujienlaiškių siuntimas (tiesioginė rinkodara) Asmuo, pageidaujantis gauti naujienlaiškius ir davęs sutikimą El. pašto adresas 3 metai nuo naujienlaiškio atidarymo     Sutikimas*
Susiekimas dėl bendradarbiavimo galimybių Asmuo, pageidaujantis susisiekti dėl bendradarbiavimo galimybių   Vardas, pavardė, el. pašto adresas, žinutė 3 mėn. nuo užklausos gavimo Teisėtas interesas** atsakyti į žinutes, užmegzti verslo santykius
Internetinės svetainės lankomumo analizė ir veikimo gerinimas, reklaminių pasiūlymų teikimas Interneto svetainės lankytojai Žr. slapukų sąrašą Žr. slapukų sąrašą Sutikimas*

* – Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais, kreipdamiesi aukščiau nurodytais kontaktais;

** – kai tvarkome duomenis teisėto intereso pagrindu, turite teisę su tokiu tvarkymu nesutikti, tokiu atveju bus nagrinėjama, kieno interesai konkrečioje situacijoje viršesni.

Nė vienu atveju asmens duomenų pateikti neprivalote, tačiau tokiu atveju negausite naujienlaiškio, negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiantiems asmenims, IT paslaugų tiekėjams, kitas mums reikalingas paslaugas teikiantiems asmenims: konsultantams, auditoriams, teisininkams ir pan. Šių įmonių/asmenų galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų interesus.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos „Alma littera“ grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • Galime atskleisti / perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais, kai yra teisėtas pagrindas (pvz. Jūsų sutikimas arba prašymas, trečiosios šalies teisėtas interesas ar pan.).

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Trečiųjų šalių interneto svetainės, paslaugos ir produktai mūsų interneto svetainėse

Mūsų interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių interneto svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų interneto svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Kokios Jūsų teisės?

Turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiame prieš duomenų rinkimą arba duomenų rinkimo metu, pateikdami susipažinti su šia Privatumo politika. 

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Jeigu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpius ir kt. 

 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis.

 • Reikalauti ištrinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);

Esant BDAR 17 str. nurodytoms priežastims, turite teisę pareikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis.

 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, Jūs turite teisę prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

Kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir tai techniškai yra įmanoma, galite prašyti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

 • Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

Turite teisę nesutikti, kai asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. e arba f punktus, įskaitant ir profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame BDAR ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/. Tačiau rekomenduojame prieš teikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, visų pirma kreiptis į mus – pabandysime situaciją išspręsti.

Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės el. paštu [email protected]. Nustatysime Jūsų tapatybę ir nagrinėsime Jūsų prašymą. Informuojame, kad ne vėliau kaip per mėnesį Jums atsakysime, kokių veiksmų ėmėmės dėl gauto prašymo.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Baigiamosios nuostatos

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą interneto svetainėje. Jei prisijungsite po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs susipažinote su pakeitimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama interneto svetainėje https://kakemake.lt.

Privatumo politika paskelbta: 2022 m. vasario 17 d.